July 3, 2020

Algemene (verkoop)voorwaarden, privacy & cookie policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen gedaan door D-CASE, en alle met
D-CASE gelieerde ondernemingen en op alle overeenkomsten waarbij D-CASE partij is.

1.2. De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen voorwaarden van de klant.

1.3. Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door D-CASE schriftelijk worden goedgekeurd. Indien wordt afgeweken van één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules onverkort van toepassing.

1.4. De verkoopsvoorwaarden kunnen door D-CASE zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

1.5. De eventuele nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen, offertes, bestekken, enz. van D-CASE binden D-CASE niet zolang deze niet schriftelijk door de directie of bevoegde persoon van D-CASE zijn bevestigd.

2.2. Indien D-CASE optreedt als gemandateerde in naam en voor rekening van een fabrikant, producent of derde, wordt elke overeenkomst met de klant afgesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant, producent of derde. De algemene en bijzondere voorwaarden van de fabrikant, producent of derde zijn in dat geval onverkort van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden.

2.3. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, foto’s, enz. zijn informatief en verbinden D-CASE niet. In geen enkel geval kunnen fouten, afwijkingen of onjuistheden aanleiding geven tot klachten, prijsverminderingen of aansprakelijkheid van D-CASE.

2.4. Door D-CASE meegedeelde studies, ontwerpen, tekeningen, modellen, enz. blijven steeds eigendom van D-CASE. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch door derden worden uitgevoerd, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van D-CASE.

2.5. D-CASE heeft het recht om bij elke bestelling een voorschot of volledige betaling te vragen van de klant.

Artikel 3 – Aanvaarding 
3.1. De ondertekening van een (af)leveringsbon of afhaalbon door de klant houdt de aanvaarding in van het geleverde materiaal en de conformiteit van de levering. De klant moet het materiaal bij ontvangst onmiddellijk controleren.

3.2. Elke klacht met betrekking tot het geleverde materiaal dient binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan D-CASE. Laattijdige opmerkingen worden niet aanvaard.

3.3. Gebruik van het materiaal houdt aanvaarding van het materiaal in.

Artikel 4 – Prijzen 
4.1. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Transportkosten en kosten voor (de)montage zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

4.3. De prijzen kunnen steeds éénzijdig door D-CASE worden gewijzigd in geval van prijsstijgingen van de fabrikanten, producenten en leveranciers, ingevolge marktschommelingen en wijzigingen van taxatie, douanetarieven, belastingen en andere heffingen van welke aard dan ook.

Artikel 5 – Termijnen, levering en uitvoering van de overeenkomst 
5.1. Alle leverings- en herstellingstermijnen zijn indicatief en verbinden D-CASE niet. D-CASE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade voor laattijdige levering, tenzij zij zelf een fout heeft begaan.

5.2. Indien het bestelde materiaal bij de fabrikant, producent of leverancier niet meer voorradig zou zijn, of in geval van een defect, zonder dat D-CASE een fout kan worden verweten, behoudt D-CASE zich het recht voor om aan de klant een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. In geen geval zal D-CASE enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn, tenzij een fout werd begaan.

5.3. Bij levering vindt de overdracht van alle risico’s verbonden aan het materiaal plaats. D-CASE is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan het materiaal na levering.

5.4. In geval van overmacht behoudt D-CASE zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te schorten. Ook de klant kan zich op overmacht beroepen. Indien de overmacht leidt tot definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de overeenkomst van rechtswege ten einde komen, zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door fabrikanten, producenten, (toe)leveranciers, storingen in het internet, elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden als overmacht, zowel voor D-CASE als voor de klant.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Bij gebrek aan andersluidende vermelding op de factuur is elke factuur contant betaalbaar, op de zetel van D-CASE.

6.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest gelijk aan 12 % verschuldigd, alsmede een forfaitair verhogingsbeding gelijk aan 10 %, met een minimum van € 100,00.

Artikel 7 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
7.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

7.2. De Rechtbanken van Ieper zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met de klant.


Artikel 8 – Garanties
8.1. De garantieperiode en garantievoorwaarden die D-CASE aanbiedt, zijn gelijk aan die gewaarborgd door de fabrikant, producent en/of (toe)leverancier. De garantieperiode gaat in vanaf levering en/of oplevering van het werk.

8.2. Tweedehands materiaal en verbruikbare goederen worden steeds verkocht zonder garantie, tenzij anders vermeld. De klant heeft wel steeds recht op de wettelijke garantie, indien van toepassing.

8.3. Elke garantie vervalt indien het materiaal of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode door de klant zouden worden toevertrouwd aan derden voor welk gebruik dan ook, onderzoek, herstelling of vervanging. Elke vorm van garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik of manipulatie, niet-conform gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden, niet-opvolging instructies, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en einde overeenkomst
9.1. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag, of wanneer de klant in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te leven, heeft D-CASE de keuze om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij na ingebrekestelling en een minimumtermijn van acht dagen, zich te beroepen op de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst op basis van onderhavig uitdrukkelijk ontbindend beding, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien D-CASE zich beroept op het uitdrukkelijk ontbindend beding, heeft zij het recht om het materiaal onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar het zich bevindt, op kosten van de klant.

Ook de klant heeft het keuzerecht, indien D-CASE in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen na te leven, hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij na ingebrekestelling en een minimumtermijn van acht dagen, zich te beroepen op de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst op basis van onderhavig uitdrukkelijk ontbindend beding, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien de klant zich beroept op het uitdrukkelijk ontbindend beding, heeft zij het recht om het materiaal onmiddellijk terug te geven, ongeacht waar het zich bevindt, op kosten van D-CASE.

9.2. Het verkochte materiaal (inclusief onderdelen, toebehoren, wisselstukken, enz.) blijft uitsluitend eigendom van D-CASE zolang de klant niet is overgegaan tot volledige betaling van de factuur.

9.3. Zolang de klant nog facturen onbetaald laat, mag het materiaal door de klant niet vervreemd worden, in pand worden gegeven of op enige manier aan een derde in gebruik worden gegeven. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

9.4 Indien de klant een bestelling annuleert, is er een schadevergoeding van minstens 50 % van de (koop)prijs verschuldigd, onverminderd het recht van D-CASE om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade lijdt.

Indien D-CASE een bestelling annuleert, en geen gelijkwaardig alternatief aan de klant kan aanbieden, heeft de klant recht op terugbetaling van de prijs, indien reeds betaald, en een extra schadevergoeding van 50 % van de prijs.

9.5 Er kan geen sprake zijn van een herroepingsrecht, overeenkomstig art. VI.64 van het Wetboek van Economisch Recht, indien het een levering betreft van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (art. VI.53, 3°).

Artikel 10 – Gebruiksvoorwaarden website
10.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.dcase.be en alle andere websites van D-CASE. Door te surfen op deze website verbindt de klant zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door BV D-CASE, met zetel te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 67 bus a (met ondernemingsnummer 0888.915.819).

10.2. De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren D-CASE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van
D-CASE de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren of verzenden, verkopen of over te dragen, of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

10.3. De klant verbindt zich er o.m. toe om:
- de informatie op de website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
- geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
- de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
- de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
- de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van D-CASE, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

10.4. Bij miskenning van de intellectuele rechten, andere rechten van D-CASE of derden, verbindt de klant zich ertoe D-CASE of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van
D-CASE of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

10.5. De informatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard of materiële fouten bevatten. D-CASE staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. D-CASE is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die eventuele virussen kunnen veroorzaken. D-CASE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

10.6. Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. D-CASE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door D-CASE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.

10.7. Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat D-CASE daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden.

10.8. Het aanleggen van hyperlinks naar de website van D-CASE is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-CASE. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bijv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

10.9. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

10.10. De website van D-CASE is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper. D-CASE heeft m.b.t. de toegang tot de website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. D-CASE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website op elk ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. D-CASE heeft echter op elk ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. D-CASE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. D-CASE draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel, enz.


Artikel 11 – Privacy & Cookie policy
11.1. De privacy van de klant is belangrijk voor D-CASE. Het vertrouwen van de klant is van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid D-CASE hanteert voor de informatie die over de klant wordt verzameld en bijgehouden tot de manier waarop die informatie wordt gebruikt, uitgewisseld of anderszins online en offline verwerkt wordt.

Door het meedelen van persoonsgegevens verklaart de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat de klant er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Door op accepteren te klikken of door verder te surfen op de website, erkent de klant kennisname en aanvaarding van deze privacy & cookie policy.

11.2. Bij het gebruik van deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ - GDPR).

De gegevens die de klant meedeelt bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, het gebruik van het online platform of rechtstreeks via e-mail, worden verwerkt door
D-CASE. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.

De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:
• communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;
• opvolging van het dossier, aangemaakt op het online platform;
• het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om de klant op de hoogte te houden van activiteiten of om in te lichten over onderwerpen die mogelijk de klant kunnen interesseren; dit kan bijvoorbeeld via de facebookpagina van D-CASE, waarop de klant zich ook via deze website kan inschrijven.

11.3. D-CASE verwerkt deze persoonsgegevens omwille van de wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen , doordat de klant gebruik maakt van de diensten en/of omdat deze zelf worden verstrekt.

De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:
• om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op D-CASE rust;
• ter behartiging van de belangen van de klant of van een andere natuurlijke persoon;
• voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan D-CASE zou zijn opgedragen;
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van D-CASE of van derden;
• de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
• het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen;
• verzenden van nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
• de klant te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• de klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• teneinde op vragen te kunnen antwoorden;
• in het kader van de opsporing van fraude en mogelijke geschillen;
• om de dienstverlening te verbeteren.

11.4. Algemeen gaat het over volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, enz.

Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt kunnen ook worden verwerkt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website, in correspondentie en telefonisch, inclusief locatiegegevens en bankrekeningnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt , zijn:
• strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar mits toestemming van ouders of voogd of indien gebonden door de uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
• persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

D-CASE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. D-CASE kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16. Daarom wordt aangeraden aan ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als de klant er van overtuigd is dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zou zijn verzameld over een minderjarige, wordt de klant verzocht onmiddellijk contact op te nemen.

11.5. D-CASE neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit .

D-CASE bewaart deze persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bij afsluiting van het dossier valt D-CASE onder de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na datum van afsluiting.

11.6. Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onder meer maar niet beperkt tot
IT-Ieveranciers, sociale secretariaten, overheidsdiensten (bijv. rechterlijke instanties, enz.).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer D-CASE geheel of gedeeltelijk ge(re)organiseerd zou worden, de activiteiten zouden worden overgedragen of indien D-CASE failliet verklaard zou worden.

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting.

D-CASE zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om de klant voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. De klant zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

De persoonsgegevens zullen in geen geval verkocht worden of commercieel ter beschikking worden gesteld aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met voorafgaande toestemming.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verleent D-CASE toegang tot de persoonsgegevens aan de werknemers, medewerkers en aangestelden. D-CASE garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

11.7. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.

D-CASE gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de klant.

De klant kan zich afmelden voor cookies door de eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kan de klant ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


11.8. De klant heeft principieel het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft de klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D-CASE en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand aan hem of haar door te sturen.

De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@dcase.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, wordt verzocht een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van privacy.

D-CASE houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk binnen de dertig dagen.

De klant dient wel voor ogen te houden dat D-CASE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie .

11.9. D-CASE wil de klant er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail commission(at)privacycommission.be

Als de klant een vraag heeft over deze verklaring of over de behandeling van de gegevens door D-CASE, kan contact worden genomen met BV D-CASE, met zetel te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 67 bus a (met ondernemingsnummer 0888.915.819); tel. 051/78.02.87, info@dcase.be.

1) Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.
2) Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 
3) Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden. 4) zie: verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming


Powered by DCase

Al vele jaren is Dcase (Ieper, België) een vaste partner op de markt voor het ontwerpen en produceren van flightcases, easycases en freeswerk op maat. We zijn door de jaren heen gegroeid van kleine eenmanszaak tot bloeiend bedrijf met een 10-tal werknemers. 

De handgetekende schetsen evolueerden tot hoogstaande 3D tekeningen en de manuele bovenfrees werd vervangen door ondertussen 4 CNC bovenfreesmachines.
ONTDEK DCASE
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram